گروه آموزشی علوم اجتماعی ارسنجان

Department of Social Sciences Arsanjan

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی2-فصل 2

جامعه شناسی  سوم انسانی

سوالات درس اول از فصل دوم کتاب جامعه شناسی(2)

1-بعد از جنگ جهانی دوم چه تفاوتهایی آفریقای جنوبی را از سایر کشورهای صنعتی متمایز می ساخت؟

2-مبنای برخورداری نابرابر از مزایای اجتماعی را می توان در چه عواملی دانست؟

3-درجامعه آفریقای جنوبی مبنای برخورداری نا برابر از مزایا چه عاملی بوده است؟

4-دربرخورداری ازمزایا چه عواملی نقش دارند؟(توضیح دهید)

5-چرا در یک جامعه افراد بصرف داشتن یک ویژگی از مزایا محروم می شوند و در مقابل با داشتن یک ویژگی دیگر موجب برخورداری بیشتر از مزایا می شوند؟

6-چه تفاوت هایی میان ویژگی هایی که موجب برخورداری از مزایا و ویژگی هایی که موجب محرومیت از مزایا می شود وجود دارد؟

7-مبنای برخورداری بیشتر یا کمتر از مزایا در یک جامعه یا گروه چیست؟

8-در توجیه برخورداری بیشتر مردان نسبت به زنان ممکن است چه استدلال هایی وجود داشته باشد؟

9-اگر در جامعه ای سیاهان نسبت به سفید پوستان از مزایای کمتری بهره مند می شوند نتیجه چیست؟

10-برخورداری بیشتر زیبا رویان از مزایا به علت چیست؟

11-ویژگی ها به چند صورت موجب برخورداری از مزایا می شوند؟

12-اگر داشتن یک ویژگی فرد را از اشغال یک نقش با معیارهای تعیین شده از سوی جامعه محروم کند چه چیز را موجب می شود؟

13-اگر داشتن یک ویژگی راه را برای اشغال یک نقش با معیارهای تعیین شده از سوی جامعه هموار کند چه چیز را موجب می شود؟

14-در آفریقای جنوبی محروم شدن سیاهان از بسیاری از مزایا تا حد زیادی نتیجه ی  چیست؟مثال بزنید؟

    درس دوم از فصل دوم جامعه شناسی (2)

1-ویژگی ها و مزایا در جامعه بر چه اساسی تقسیم می شوند؟

2-در چه نظام های اجتماعی مزایا بر مبنای ویژگی های انتسابی توزیع می شوند؟

3-نمونه هایی از نظام بردگی در سده های گذشته نام ببرید وبنویسید این نظام از چه زمانی ریشه کن شد؟

4-کاست به چه معناست و این نظام به چه رتبه هایی اشاره دارد؟

5-نظام کاستی بر چه اساسی رتبه بندی می شد و این نظام در چه جوامعی وجود داشت؟

6-در جوامع صنعتی جدید مزایا بر چه مبنایی توزیع می شود؟

7-در طول تاریخ هرچه به زمان حال نزدیک می شود نا برابری بر مبنای ویژگی های انتسابی و اکتسابی چگونه است؟

8-داوری در مورد نا برابری ها در جامعه بر چه مبنایی انجام می شود؟مثال بزنید؟

9-آیا ویژگی های انتسابی در برخورداری از مزایا امری طبیعی است یا نوعی تبعیض به حساب می آید؟

10-اگر در جامعه ای تمایز افراد از یکدیگر بر اساس امور انتسابی،طبیعی یا خدایی تلقی شود این نوع تمایز ها چه نقشی در برخورداری از مزایا دارند؟

11-در جوامعی که اعتقاد به برابری انسانها وامکان ترقی برای همه وجود دارد چه اموری بی عدالتی وتبعیض شناخته می شود؟

12-در جامعه ای که شایسته سالاری وجود دارد چه ویژگی هایی معیار انتخاب افراد قرار می گیرد؟

13-جامعه ی شایسته سالار به چه جامعه ای گفته می شود

  درس سوم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی(2)

1-درباره ی توزیع ثروت در جامعه چه وضعیتی وجود دارد؟

2-منظور از تراکم ثروت در جامعه چیست؟

3-مالکیت خصوصی چگونه موجب تراکم ثروت در جامعه می شود؟

4-چرا مالکیت عمومی موجب تراکم ثروت در جامعه نمی شود؟

5-درچه جامعه ای تراکم ثروت صورت می گیرد و در چه جوامعی تراکم ثروت بوجود نمی آید؟

6-نمونه هایی از جوامع نام ببرید که در آن تراکم ثروت صورت می گیرد؟

7-نمونه هایی از جوامع نام ببرید که ثروت نزد دولت متراکم می شود؟

8-به چه جوامعی لیبرال وبه چه جوامعی کمونیست یا سوسیالیست می گویند؟

9-تراکم ثروت صرفه نظر ازپیامد های مثبت آن چه پیامدهای منفی به دنبال دارد؟

10-تراکم ثروت در جوامع سوسیالیستی چه پیامدهای منفی دارد؟

11-وجود پیامدهای منفی تراکم ثروت در جوامع لیبرال چه چیز را سبب شده است؟

12-درجوامع کمونیستی برای حل مشکل تراکم ثروت نزد دولت چه تدابیری اندیشیده شده است؟

13-منظور از خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های انتقال ثروت دولت به مردم چیست و این کار به چه صورت انجام می شود؟

   سوالات درس چهارم از فصل دوم جامعه شناسی (2)

1 –ریشه ی تراکم را باید در کجا جستجو کرد ؟ 

2- هر نقش بر چه اساسی به ایفا کننده نقش قدرت می دهد ؟

3- در ادارات و سازمانها تراکم قدرت بر چه اساسی می باشد ؟

4- دامنه یا گستره ی اختیارات چه رابطه ای با تراکم قدرت دارد ؟ مثال بزنید ؟

5- طول دوره ی کنترل چه رابطه ای با تراکم قدرت دارد ؟ با ذکر مثال توضیح دهید ؟

6- تراکم قدرت چگونه در جامعه رخ می دهد ؟

7-چرا تراکم قدرت در نظام سیاسی نسبت به سایر بخشهای زندگی اجتماعی قدرت فائقه دارد ؟

8-نظامهای سیاسی را میتوان بر چه مبنایی طبقه بندی کرد ؟

9-نظامهای سیاسی بر مبنای میزان تراکم قدرت چگونه طبقه بندی می شوند ؟

10-حکومتهایی که قادرند با چند نقش سیاسی نقشهای دیگر را کنترل کنند چه نوع حکومتهایی هستند ؟ نمونه هایی را نام ببرید ؟

11-نظامهای سیاسی که از تراکم قدرت هدفشان حداقل کنترل بر رفتار مردم است چه مشخصه هایی دارند ؟ نمونه هایی از این نوع حکومت مثال بزنید ؟

12- حکومتهایی که عناصری از تراکم قدرت و عدم تراکم قدرت در آ نها ملاحظه می شود چه خصو صیاتی دارند نمونه بیاورید ؟

   سوالات درس پنجم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی (2)

1-تراکم قدرت چه پیامدهای مثبتی دارد دو مورد از پیامدهای مثبت را نام ببرید ؟

2-تراکم قدرت چه پیامدهای منفی می تواند دا شته باشد ؟

3-احساس بی میلی و بی قدرتی سیاسی بعنوان یک پیامد منفی تراکم قدرت چگونه است ؟

4- بیگانگی از نظام سیاسی در یک جامعه چگونه رخ می دهد ؟

5- احساس بیگانگی از نظام سیاسی در ایران پس از مشروطه چگونه بوجود آمد ؟

6- تراکم قدرت در یک یا چند نقش در نظام سیاسی چه بیامدهایی را موجب می شود ؟

7-چه عاملی موجب فرو باشی ارتش پهلوی اول بس از جنگ جهانی دوم شد ؟

8- چرا ارتش پهلوی دوم قادر بدست زدن به اقدامات موثر را نداشت ؟

9-تراکم قدرت چگونه موجب اضطراب و ترس در بعضی نقشها می شود ؟

10-چرا افراد جامعه ایران در دوره پهلوی جرات اظهار نظر حتی در درون خانه خود را نداشتند ؟

11-نمونه هایی از قدرتها نام ببرید که تراکم قدرت موجبات اضطراب و ترس در جامعه می شد ؟

   سوالات درس ششم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی (2)

1-برای کاهش تراکم قدرت در جوامع چه راهکارهایی را می توان بیشنهاد داد ؟

2-در حکومت هایی که تراکم قدرت وجود دارد چه کسانی با توزیع قدرت مقابله می کنند ؟

3-در مورد تراکم قدرت در جوامع کمونیستی چه توجیهی وجود دارد ؟

4-نظام مردم سالاری مبتنی بر چه عقایدی است ؟

5-در حکومت مردم سالاری به چه ویژگیهایی می توان اشاره کرد ؟

6-قبول این عقیده در جامعه که قدرت از آن مردم است به چه معناست ؟

7-اولین تلاشهایی که در جهت مقابله با قدرت متراکم در چند سده اخیر در قاره اروپا صورت گرفت چه اقداماتی بود ؟

8-در فرانسه و انگلستان در جهت کاهش قدرت و تراکم آن چه اقداماتی صورت گرفت ؟

9-منظور از نهادی شدن چیست توضیح دهید ؟

10-اولین ایده ای که در مردم سالاری مانع تراکم قدرت در جامعه شد چه بود ؟

11- ایده تفکیک قوا در جامعه به چه منظوری شکل گرفت ؟

12-تفکیک قوا در جامعه چه پیامدهای مثبتی را بدنبال دارد ؟

13-توضیح دهید که چگونه محدودیت زمان تصدی نقشها موجب جلوگیری از تراکم قدرت میشود؟

   سوالات درس هفتم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی (2)

1-منظور از پایگاه نقش در جامعه چیست ؟ وپایگاه نقش در جامعه بیانگر چیست

2-منظور از اینکه نقشها ی متعدد در جامعه دارای یک پایگاه هستند چیست ؟ مثال بزنید ؟

3-به چه عملی در جامعه قشر بندی می گویند ؟

4- منظور از قشر و نظام قشربندی در جامعه چیست ؟

5- ما در چه زمانی در جامعه از قشر بندی سخن می گوییم ؟

6-پایگاهها را معمولا در جامعه بر چه اساسی از هم متمایز میکنند ؟ وبر همین مبنا چند قشر در جامعه وجود دارد ؟

7-منظور از تحرک اجتماعی در جامعه چیست ؟

8- انواع تحرک اجتماعی و حالتهای آنرا در جامعه نام ببرید ؟

9-تحرک اجتماعی صعودی به چه تحرکی گفته میشود مثال بزنید ؟

10- تحرک نزولی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

11- به چه تحرکی در جامعه تحرک افقی گفته می شود ؟

12-در زمینه تحرک اجتماعی در جوامع چه تفاوتهایی وجود دارد ؟

13-در جوامعی که معیارهای انتسابی حاکم است و معیارهای اکتسابی در درجه دوم اهمیت قرار دارد تحرک اجتماعی به چه صورت است ؟

14-حالت انسداد و محرومیت اجتماعی در جامعه چه موقع بوجود می آید با ذکر مثال توضیح دهید ؟

15-در رم قدیم و آمریکای سده ی18و19بردگان از چه پایگاهی بر خو ردار بودند ؟

  16-نظام قشربندی کاستی در هند چه نوع نظامی است ؟

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 19:1  توسط عبدالرسول خادمی  |